học Đại học tại Nhật

Công ty du học Nhật Bản nói về việc học Đại học tại Nhật

Với yêu cần trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên, trước khi có thể học Đại học tại Nhật, các bạn du học sinh cần bỏ ra ít nhất từ 1 – 2 năm học tại trường Nhật ngữ hoặc các công ty du học Nhật Bản(tùy vào trình độ tiếng Nhật ban đầu của bạn). Sau đó, với chương trình Đại học từ 3 – 4 năm, các bạn sẽ mất khoảng từ 4 – 6 năm học tại Nhật để hoàn tất bậc học. Tất nhiên, thời gian này là với trường hợp bạn học liên tục và không bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào

Công ty du học Nhật Bản nói về việc học Đại học tại Nhật

Với yêu cần trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên, trước khi có thể học Đại học tại Nhật, các bạn du học sinh cần bỏ ra ít nhất từ 1 – 2 năm học tại trường Nhật ngữ hoặc các công ty du học Nhật Bản(tùy vào trình độ tiếng Nhật ban đầu của bạn). Sau đó, với chương trình Đại học từ 3 – 4 năm, các bạn sẽ mất khoảng từ 4 – 6 năm học tại Nhật để hoàn tất bậc học. Tất nhiên, thời gian này là với trường hợp bạn học liên tục và không bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào

Công ty du học Nhật Bản nói về việc học Đại học tại Nhật

Với yêu cần trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên, trước khi có thể học Đại học tại Nhật, các bạn du học sinh cần bỏ ra ít nhất từ 1 – 2 năm học tại trường Nhật ngữ hoặc các công ty du học Nhật Bản(tùy vào trình độ tiếng Nhật ban đầu của bạn). Sau đó, với chương trình Đại học từ 3 – 4 năm, các bạn sẽ mất khoảng từ 4 – 6 năm học tại Nhật để hoàn tất bậc học. Tất nhiên, thời gian này là với trường hợp bạn học liên tục và không bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào